Vedtægt.

§    1.  Foreningens navn er:  H/F Virkelyst

           Dens hjemsted er        Kalundborg Kommune

§    2.   Formål og virke.

2.   1.  Foreningen har til formål ad administrere og forvalte

           det til Kolonihaveformål udlagte areal matr. 2 H i

          Kåstrup i overensstemmelse med de bestemmelser,

          der er lagt til grund for området og nærværende

          vedtægt.

2.   2.  Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a sikre at

           bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt

           byplan, lokaelplan, eller tinglyst deklaration og

           lignende, vedrørende det samlede haveområde eller

           enkelte haver, overholdes og respekteres af de i

           foreningens optagende medlemmer.

§    3.  Medlemmer.

3.   1.  Som medlem kan optages både personer, som

           samtidig med medlemskabet ikrafttræden lejer en

           have (  Aktive medlemmer  )  samt personer, som

           ønsker  at overtage en have, når foreningen er i stand 

           til at stille en sådan til rådighed  (  Passive 

           medlemmer  ).

3.   2.  Der er ikke bopælspligt i Kalundborg Kommune.

           Medlemmet skal omgående meddele formand eller

           regnskabsfører om adresseændring og senest 2 uger

           efter, at ændringen er sket.

           Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.

           Lejekontrakten er den til enhver tid gældende

           standart lejekontrakt udarbejdet af H/F Virkelyst,

           hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt

           er gældende for lejeforholdet.

3.   3.  Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke

           samtidig være medlem af anden haveforening.

§.   4.  Kapitalindskud og hæftelse.

4.   1.  Ved optagelse som medlem af foreningen skal

           erlægges et kapitalindskud lig haveloddens anpart

           i medlemskapitalen, således som denne er opgjort

           primo det regnskabsår, hvor optagelsen finder sted.

4.   2.  Kapitalindskuddet forfalder til kontant betaling ved

           lejekontraktens underskrivelse.

           Indskuddet er pligtig ydelse i lejeforholdet.

4.   3.  Hvis et udtrædende medlems have, i forbindelse med

           medlemmes udtrædende af haveforeningen, samtidig

           med overdragelse til et nyt eller andet medlem, skal

           kapitalindskuddet tilbagebetales senest 1 måned efter

           udtrædelses dagen. Beløbes størrelse udregnes i for-

           hold til stk. 4.1, således som dette er opgjort primo

           det regnskabsår hvor udtræden finder sted. Såfremt

           udtræden sker uden, at det udtrådte medlems have

           samtidig med udtrædelsen, overdrages til et nyt eller

           andet medlem, skal tilbagebetalingen af indskuddet ske

           senest 1 måned efter, at et nyt medlem har overtaget

           haven.

4.   4.  Det erlagte kapitalindskud kan ikke af 3^die mand

           gøres til genstand for arrest eller eksekution.

4.   5.  I forbindelse med optagelse som medlem erlægges

           et optagelses gebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes

           af foreningens generalforsamling, og som ikke til-

           bagebetales ved udtræden.

4.   6.  Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens ind-

           gåede gældsforpligtelser, således som disse til en-

           hver tid kan udledes af foreningens regnskab-

           aflæggelse overfor medlemmerne.

§.   5.  Lejeafgit til foreningen.

5.   1.  Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af

           foreningens generalforsamling ud fra de bugetter

           m.m, som af foreningens bestyrelse er forelagt

           generalforsamlingen til godkendelse.

           Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte en-

           gangs beløb til arbejder i foreningen, såsom kloak -

           vandledningsnedlæggelse, el opsætning og lign. Et

           sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.

5.   2.  Forfalder leje eller anden pligtig engeydelse, som

           påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en

           lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfalds-

           dagen til den følgende hverdag efter forfaldsdagen,

           eller når denne hverdag er en lørdag den følgende

           hverdag.

5.   3.  Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt

           rettidigt kan foreningen kræve et gebyr på 100,00 kr.

           + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1000,00

           kr. for hver forsinket indbetaling.

5.   4.  Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er

           betalt rettidigt, kan forholdes som angivet i nær-

           værende vedtægt § 7.

5.   5.  Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et

           medlem at søge fyldstgjort i den for vedkommende

           medlems havelod værende bebyggelse, beplantning

           m.v, forud for alle andre kreditorer. Nærværende

           bestemmelse er at tinglyse pantstiftende.

§.   6.  Ordensbestemmelser og vedligeholdes af det lejede.

6.   1.  Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser

           m.m som skal være gældende inde for området, og

           som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte

           og administrere.

6.   2.  Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende

           bestemmelser som i givet fald skal godkendes på

           førstkommende generalforsamling.

6.   3.  Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser

           efterrettelig, som foreningens generalforsamling,

           bestyrelse eller offentlig myndigheder pålægger

           området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde

           de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdt 

           hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i

           kolonihaveområder. Ved overtrædelse af disse

           bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet

           j.fr. Nærværende § 7.

6.   4.  Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægt

           § 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter

          modtagelsen af ophævelsen, skriftligt at forlange

          spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling /

          ekstraordinær generalforsamling.

§.   7.  Opsigelse eller ophævelse af lejemål.

7.   1.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage op-

           hævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller

           anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og

           medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14

           dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningen

           bestyrelse er afsendt eller fremsat.

           Det er dog en forudsætning for ophævelsen af leje-

           aftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter

           sidste rettidigt betalingsdag, og det skal udtrykkelig

           angives at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance

           m.m ikke betales inden udløb af den angivet frist.

7.   2.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage

           ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt med-

           lemmet overlader brugen af haveloddet til en anden

           og trods foreningens indsigelse forsætter dermed,

           eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes hus-

           stand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe

           for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

7.   3.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage

           ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt med-

           lemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede have-

           lod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt om-

           rådet ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter

           foreningens til enhver tid gældende vedtægter og

           ordensbestemmelser.

7.   4.  Har medlemmet ikke inden 3 måneder efter opsigelse /

           ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse,

           eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne

           herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal over-

           tage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen

           skal ske på.

           Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til

           vurderingen er bestyrelsen berettiget til at afhænde

           bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion.

7.   5.  Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er

           såvel foreningen som dødsboet berettiget til at op-

           sige lejeaftalen med det for medlemmet gældende

           opsigelsesvarsel.

           Dog gælder.

           At en efterlever ægtefælle har  ret til at fortsætte i 

           aftalen med foreningen, medmindre foreningen gør

           det antageligt at den har vægtige grunde til at mod-

           sætte sig dette.

           At en person med hvem den afdøde har levet i et ægte-

           skabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødfaldets

           indtræden, skal have samme ret, for så vidt den på-

           gældende efter foreningens skøn inden for den forløbne

           tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m.m

           og under forudsætning af, at samlivet bestod på tids-

           punktet for dødsfaldets indtræden.

           At slægtning i op - og nedstigende linje har samme ret,

           såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har

           taget del i havens pasning og pleje.

§.   8.  Pligtarbejde / Fællesarbejde.

8.   1.  Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke

           ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier, og andre

           arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt

           vedligholdelse af foreningens fællesfaciliteter.

           Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af 

           vejen uden for egen have.

8.   2.  Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde / fælles-

           arbejde.

           Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen

           idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i

           lejeforholdet.

§.   9.  Generalforsamling.

9.   1.  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.   2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april

           måned med en dagsorden, der i det mindste skal inde-

           holde følgende punkter.

           1)  Valg af dirigent

           2)  Valg af referant

           3)  Valg af 3 stemmetællere

           4)  Beretning

           5)  Regnskab

           6)  Indkomne forslag

           7) Valg af formand eller bestyrelsesmedlemmer

           8) Valg af revisorer og suppelanter

           9) Valg af vurderingsudvalg

          10) evt.

9.   3.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når general-

           forsamlingen eller et flertal af bestyrelse medlemmer,

           eller når 1/4 af foreningens medlemmer, stiller skrift-

           ligt krav om eksreordinær generalforsamling. Der kan

           ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke 4/5 af de 

           medlemmer, der har begæret den ekstraordinær 

           generalforsamling, er repræsenteret.

9.   4.  Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 

           dages varsel, dette sker ved opslag i opslagstavlerne-

           på hjemmesiden  virkelyst-klb.dk. Samt ved annonce i

           Uge Avisen i Kalundborg. Ekstraordinær general-

           forsamling kan dog indkaldes med 4 dags varsel.

9.   5.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

           skal være formanden i hænde senest 4 dage før 

           generalforsamlingens afholdelse.

9.   6.  Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem

           og dennes husstand.

9.   7.  Hvert havelod har to stemmer.

9.   8.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.   9.  Beslutninger på generalforsamlingen træffe af de 

           mødte stemmeberettiget ved simpelt flertal -

           undtagen når det drejer sig om Vedtægtsændringer

           hvortil kræves 2/3 flertal, og når det drejer sig om:

           Optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinær indskud

           ,jfr. § 5 pkt. 5.  1 eller haveforeningens eventuelle

           opløsning.

           Dertil kræves at mindst 2/3 flertal af medlemmerne

           har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går

           ind herfor.

           Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de

           afgivne stemmer, er gået ind herfor, kan der indkaldes 

           til en ny generalforsamling, som uanset antallet af

           fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne

           stemmer.

9. 10.  Generalforsamlingens protokol underskrives af general-

           forsamlingens dirrigent, sekretær samt på bestyrelsens

           vegne af foreningens formand.

§.  10.  Bestyrelsen.

10.  1.  Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til

            udførselse af generalforsamlingens beslutninger, 

            vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

10.  2.  Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2

            års periode.

            Formand vælges i lige årstal.

            2 Bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, medens 2

            Bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

            Bestyrelsen konstituerer sig selv med Næstformand og

            Sekretær.

10.  3.  Generalforsamlingen vælger desuden Suppleanter

            efter behov.

            Som bestyrelses - og suppleant valg er henholdsvis

            2 - og 1 årlige.

            Genvalg kan finde sted.

            Såfremt formanden afgår indenfor sin valgperiode,

            indkaldes til eksordinær generalforsamling for nyvalg,

            såfremt fratræden ikke sker umiddelbart før en

            ordinær generalforsamling.

10.  4.  Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valg-

            periodens udløb indtræder 1. suppelanten i bestyrelsen

            - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings

            afholdelse.

            Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlem-

            ers fratræden på en og sammen gang, ikke suppleres

            op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes

            til en ny generalforsamlings afholdelse med supplerings

            -valg for øje.

            Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for

            resten af de fratrådtes valgperiode.

10.  5.  I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fast-

            lægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m

            ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet

            af vedtægtens § 9.

10.  6.  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen

            af en sag, hvori en med denne beslægtet person er

            impliceret, eller på anden måde er personlig

            interesseret.

10.  7.  Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelses-

            møderne.

            Protokolen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer,

            der har deltaget i møderne.

10.  8.  Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes

            fravær af næstformanden så ofte, anledning skønnes

            at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen

            måtte begære det.

10.  9.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halv-

            delen af dens medlemmer er til stede.

            Beslutninger træffes ved simpel flertal.

            Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivls-

            spørgsmål mellem medlemmerne.

10. 10. Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt

            og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, 

            udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten

            indkaldes, jfr. Pkt. 10.  4.

10. 11.  Regnskabsfører indsætter alle indkomne penge i 

            pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke 

            overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb.

            Regnskabsføreren kan kun hæve penge i penge-

            institut med bestyrelsens godkendelse.

            Regskabsføreren kan kautionsforsikres, og forsikrings

            omfang bestemmes af foreningen.

10. 12.  Formand og Regskabsføres samt evt. øvrige 

            bestyrelsesmedlemmeres omkostninger dækkes af

            foreningen. Omkostninger såsom telefon, kontorhold

            og kørsel m.v.

            Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen

§.  11.  Tegningsret.

11.  1.  I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og 

            regnskabsfører i fællesskab.

§.  12.  Regnskab og revision.

12.  1.  Foreningens regnskabsår går fra d. 1 Januar til 31 

            December.

            Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse

            med god regnskabsskik og før offentliggørelse være

            underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed.

12.  2.  For en 2 års periode vælger generalforsamlingen

           1 revisor, og for 2 år 1 revisorsuppleant i lige år og

           1 revisor, og for 2 år 1 revisorsuppeleat i ulige år.

           Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens

           årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger

           revisionsarbejdet giver anledning til.

12. 3.  Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse

           med den foretagne bogføring og tilstedværende bilag.

           Revisorerne foretager mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn

§. 13.  Foreningens opløsning.

13. 1.  Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes,

           og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres

           til andet haveområde, vil foreningens formue være at

           overføres til den forening, som viderefører det nye

           haveområde og med samme forpligtelser overfor den

          opløste forenings medlemmer.

13. 2.  Hvis foreningen opløsning skyldes, at foreningen helt

           ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likviatorer,

           som forestår betalingen af de beløb såsom forudbetalt

           haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld

           såvel fra foreningens som medlemmernes side.

           Den resterende formue udbetales til de medlemmer,

           der er rigistreget på det pågældende tidspunkt.

§. 14.  Brandforsikring samt Bi-måler strøm.

14. 1.  Der skal være tegnet en brandforsikring der dækker

           bygningerne på havelodderne i haveforeningen,

           bestyrelsen skal modtage en kopi af brandforsikringen,

           samt at der hvert år skal fremvises kvittering på at den

           er betalt til formanden.

           Hvis bestyrelsen skal udsende et brev til havelejere

           fordi dette ikke er i orden, så vil der blive pålagt en

           bod på 300,00 kr. pr brev indtil der er tegnet forsikring

           og afleveret en kopi til bestyrelsen.

14. 2.  Bi-måler strøm fra klubhuset må ikke vurderes med i 

           prisen på havehus ved salg, men skal gratis overtages af

           nye ejere af havehuset.

           Der må ikke udlånes strøm fra bi-målerne til andre 

           havelodder i haveforeningen og ved misbrug vil man

           blive opsagt i haveforeningen.

§. 15.  Vedtægtsændringer.

15. 1.  Ændringer i foranstående vedtægt skal godkendes

          af Kalundborg Kommune før de kan vedtages af

          generalforsamlingen i haveforeningen Virkelyst

Således vedtaget på foreningens generalforsamling

d. 22 - 04 - 2018.  

Vedtægt   Standard