Reglerne for bebyggelsens omfang og placering m.m

Haveforeningen Virkelyst 4400 Kalundborg.

Bebyggelsens omfang.

I hver have kan opføres:

Et bebygget areal på maksimalt 40m2, inc. Udhus.

Herudover kan opføres en maksimalt 20m2 overdækket terrasse og et fritliggende

drivhus på maksimalt 10m2.  ( 1 )

Udhæng må ikke være større end 30 cm.

Arealet af overdækket terrasser beregnes efter tagfladens yderkanter.  ( 2 )

 

Bebyggelsens placering:

Bebyggelse skal placeres mindst 1,5 m fra havens grænser mod nabo, sti og fællesarealer ( " Skel ", hækkens midte ) og mindst 1,5 m fra midt af hæk mod vej ( " SKEL " mod vej ).

Det skal tilstræbes at der ved placering af havehuse opnåes en samlet afstand på

mindst 5,0 m mellem husene på de enkelte grunde. ( 3 )

Drivhus skal placeres mindst 1,5 m fra andre bygninger.

Ifølge lokaelplan nr. 5.2 for blandt andet Valmuevej gælder følgende for Virkelyst: For følgende haver skal bebyggelsen placeres mindst 2,5 m fra skel mod Valmuevej: Hyacintvej 16 - 20 og Syrenstien 74 - 78.

Bebyggelens højde:

Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1 etage, det er dog tilladt at indrette hems.

Der må ikke være vinduer i hems.

Kolonihavehuset må maksimalt have en højde på 4,0 m, målt fra terræn til øverste punkt af tag ( KIP ) og facadehøjden må maksimalt være 2,7 m målt fra

terræn til det punkt hvor facade skærer øverste tagflade.

_____________________________________________________________________

1 40 m2 havehus og udhus, samt 20 m2 overdækket terrasse kan vurderes fremover.

2 Overdækket terrasse skal altid have mindst en side åben. Den åbne side kan dog lukkes med en brystning på maksimalt 1,2 m i højden, målt fra terræn til

overkant.

3 Ved en krævet afstand på mindst 1,5 m til " SKEL " vil der fremkomme en afstand på 2 x 1,5 m lig med 3,0 m mellem 2 havehuse. Det er af brandmæssige

årsager tilrådeligt at der opnåes 2 gange 2,5 m, lig med ialt 5,0 m. Dette kan foreksempel også opnåes ved at placere bebyggelsen skiftevis fremme på grunden og bagerst på grunden.

Fritliggende drivhuse og udhuse må maksimalt have en højde på 2,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden:

Fundamenter skal være sokkelsten. Der må ikke støbes randfundamenter og eller

gulv.

Bygningerne skal opføres i almindelige traditionelle byggematrialer. Der må ikke

anvendes sten, teglsten, letbeton eller ligende.

Til tagmatriale må der ikke anvendes blanke eller reflekterende matriale.

De anvendte byggematrialer skal være holdbare og velegnede til formålet. Bygningensmatrialer skal overholde de enhver tid gældende regler i byggelovgivningen.

Almindelige bestemmelser:

Der må ikke:

         Opsættes ildsteder og skorstene ( brændeovne, pejs, kakkelovne og lign.

         Installeres vandskyllende kloset.

         Opstilles campingvogne, skurvogne, beboelsesvogne, uanset de ombygges.

Tilladelse til byggeri:

Forinden nogen form for byggearbejde, -nybygning, ombygning-, foretages skal der altid indhentes tilladelse fra H/F Bestyrelse.

Lovgivning:

Den til enhver tid gældende lovgivning skal overholdes.

For kolonihavehuse er der i Byggereglement 2009, jf. bekendtgørelse fra Erhvers-og Boligstyrelsen, fastlagt nogle begrænsninger. Således er kolonihavehuse undtaget for bygningsmyndighedens byggesagsbehandling. Det kræver ikke byggetilladelse fra Kommunen at opføre et kolonihavehus. Dog gælder reglememtets bestemmelser om ildsteder, skorstene og vand og afløbinstallationer.

Når kolonihavehusets placering i forhold til nabo skal fastlægges, bør der tages hensyn til risikoen for brandspredning mellem bygningerne. Der henvises til bygningsreglementes kap. 5.1 stk 3.

____________________________________________________________________

4 Der bør altid benyttes byggematrialer med mindst mulig afgiivelse af forureninger til indeklimaet. Desuden må Etanitplader før 1988 ikke genanvendes på grund af indholdet af asbest.

Bestemmelserne om ildsteder og skorstene er fastsat i kap 8.1, 8.5.2 og 8.5.3.

Bestemmelserne om vand- og afløbsinstallationer er fastsat i kap. 8.4.

Byggearbejder ved gas-, vand- og afløbsinstallationer - på nær nogle definerede, enkele installationsarbejde- må kun udføres af personer eller virksomheder, som har autorisation efter bestemmelserne i lov om gas- installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

 

Ikrafttræden:

Disse bestemmelser træder i kraft pr. 01 - 01 - 2019 og afløser byggereglement fra d. 05 - 09 - 2009. Der var underskrevet af de 4 haveforeninger i Kalundborg Kommune.

Byggereglerne er godkendt i den nye lejekontrakt med Kalundborg Kommune,

der er gældenden i 30 år.

 

Renskrevet af Formand

     Jan Ole Jensen

      H/F Virkelyst